مدیر روابط عمومی و برندینگ

فروردین ۱۴۰۰ تا کنون (۶ ماه)

شرکت سیمرغ تجارت (زیر مجموعه بانک تجارت)

ایران – تهران